Privacybeleid

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Als Mfchicken gaan we uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met Richtlijn 95/46 / wet.

1. Hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt

In overeenstemming met Richtlijn 95/46 / kunnen uw persoonsgegevens die u met Mfchicken deelt, door ons geheel of gedeeltelijk, automatisch of met niet-automatische middelen worden verwerkt, voor zover ze deel uitmaken van een gegevensregistratiesysteem, door ze te verkrijgen, vast te leggen, op te slaan, te wijzigen, te herschikken, kortom, onder voorbehoud van elke vorm van verwerking die op de gegevens wordt uitgevoerd. In het kader van de KVKK worden alle soorten bewerkingen die op gegevens worden uitgevoerd, aanvaard als “verwerking van persoonsgegevens”.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u deelt,
Om aan de eisen van de diensten die wij aan onze klanten leveren te voldoen in overeenstemming met de eisen van het contract en de technologie, en om onze aangeboden producten en diensten te verbeteren;
Om op verzoek en in overeenstemming met de wetgeving informatie te kunnen verstrekken aan openbare ministeries, rechtbanken en relevante overheidsfunctionarissen in zaken die verband houden met de openbare veiligheid en juridische geschillen;
Om onze leden een breed scala aan mogelijkheden aan te bieden of om deze mogelijkheden te delen met personen of instellingen die deze mogelijkheden binnen het wettelijk kader kunnen bieden;
Om reclamevoorkeuren te analyseren,
Richtlijn 95/46 / en zal worden verwerkt in overeenstemming met de relevante secundaire regelgeving.

3. Informatie over derden of organisaties waaraan uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven

Voor de bovenvermelde doeleinden zijn de personen / organisaties aan wie uw persoonsgegevens die u met Mfchicken deelt, kunnen worden doorgegeven onze belangrijkste aandeelhouders, aandeelhouders, adverteerders, directe of indirecte binnenlandse / buitenlandse filialen; lidbedrijven die de infrastructuur van ornekalanadi.com gebruiken en personen en organisaties die verband houden met de geleverde dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot, lidbedrijven die de infrastructuur van ornekalanadi.com gebruiken, programmapartnerorganisaties, binnenlandse / buitenlandse organisaties en andere derden en organisaties waarmee we diensten ontvangen, samenwerken, programmapartnerorganisaties, binnenlandse / buitenlandse organisaties en andere derden en organisaties om onze activiteiten uit te voeren en/of in de hoedanigheid van Gegevensverwerker.
Ons reglement inzake cookies voor reclamedoeleinden is het “Mfchicken Cookiebeleid” en maakt deel uit van het “Beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens” dat u momenteel leest. Klik hier voor meer informatie over ons Cookiebeleid. (U kunt het vereiste voorbeeld van het cookiebeleid openen via de link onderaan het document)

4. Hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld

Uw persoonlijke gegevens,
Informatie zoals naam, voornaam, adres, telefoon, zakelijk of privé e-mailadres, voorkeuren op de pagina’s die zijn ingelogd met de gebruikersnaam en het wachtwoord, IP-gegevens van de uitgevoerde transacties, door de browser verzamelde cookiegegevens en gegevens over de duur en details van het browsen, locatiegegevens, via formulieren op de Mfchicken-website en mobiele applicaties;
In een fysieke of virtuele omgeving, face-to-face of op afstand, mondeling of schriftelijk of via elektronische media, voor doeleinden zoals het aangaan van een commerciële relatie met Mfchicken, het doen van sollicitaties, het doen van aanbiedingen, visitekaartjes, CV’s, het doen van aanbiedingen en andere manieren, ontvangen van mensen die hun persoonsgegevens delen;
Daarnaast kunnen indirect via verschillende kanalen verkregen gegevens, gegevens verkregen van (micro)websites en sociale media gebruikt voor websites, blogs, wedstrijden, enquêtes, spelletjes, campagnes en soortgelijke doeleinden, e-bulletin lezen of klikbewegingen, gegevens verstrekt door openbare databanken, profielen en gegevens die openstaan om te delen van sociale netwerksites zoals social media platforms (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat, etc.) worden verwerkt en verzameld.

5. Uw persoonsgegevens;

Aan onze zakenpartners met wie wij samenwerken en/of diensten ontvangen voor de presentatie en promotie van producten en diensten,
Aan de bevoegde autoriteiten die uw locatie bepalen in geval van een noodoproep,
Regelgevende en toezichthoudende instellingen en andere officiële instellingen zoals rechtbanken en handhavingsinstanties, andere openbare instellingen of organisaties die bevoegd zijn om uw persoonsgegevens op te vragen,
Rechtspersonen die een commerciële relatie hebben met ornekalanadi.com en uw telefoonnummer hebben,
Zij kunnen worden doorgegeven wanneer dat nodig wordt geacht.

6. Persoonlijke gegevens actueel en nauwkeurig houden

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG is Mfchicken verplicht uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel te houden. Om Mfchicken in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de geldende wetgeving, zijn onze leden in deze context verplicht om nauwkeurige en actuele gegevens te delen of bij te werken via de website / mobiele applicatie.

7. Richtlijn 95/46 / Rechten van de betrokkene

Overeenkomstig Richtlijn 95/46 / relevant artikel zijn de rechten van de betrokkene na deze datum als volgt:
De betrokkene heeft het recht zich tot Mfchicken (verantwoordelijke voor de verwerking) te wenden om;
Te vernemen of persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt,
Informatie te vragen indien persoonsgegevens zijn verwerkt,
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens te kennen en te weten of ze in overeenstemming met het doel worden gebruikt,
Te weten aan welke derden persoonsgegevens in binnen- of buitenland worden doorgegeven,
Om correctie van persoonsgegevens te vragen in geval van onvolledige of onjuiste verwerking,
In geval van correctie, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens, te verzoeken dat deze verrichtingen worden meegedeeld aan derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven,
Om bezwaar te maken tegen het ontstaan van een resultaat ten nadele van de persoon zelf door analyse van de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen,
In geval van schade als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft zij het recht vergoeding van de schade te eisen.

8. Contact en sollicitatiemethode

De door Mfchicken aan te wijzen verantwoordelijke voor de verwerking zal worden bekendgemaakt in het register van verantwoordelijken voor de verwerking en op de website waar dit document beschikbaar is wanneer de juridische infrastructuur wordt verstrekt.
Betrokkenen kunnen hun vragen, meningen of verzoeken richten aan het e-mailadres iletisim@ mfchicken.be.
mfchicken.be kan schriftelijk of digitaal positief/negatief reageren op de ingediende verzoeken, mits gemotiveerd en binnen de 30 dagen. Het is essentieel dat de noodzakelijke verrichtingen met betrekking tot de verzoeken kosteloos zijn. Indien de verrichtingen echter kosten met zich meebrengen, behoudt mfchicken.be zich het recht voor een vergoeding aan te rekenen.
Deze overeenkomst werd het laatst bijgewerkt op …/…/…..